Ogłoszenia Strona główna

Informacja dotycząca wniosków o wpis na listę aplikantów

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2020 roku proszone są o złożenie w terminie do 29 października 2019r. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.

Do wniosku należy dołączyć:

–  aktualną informację  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego / opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem/,

oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,

–  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych / zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych/,

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych /dotyczy osób , które do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego składały zaświadczenia lub kopię dyplomu – kserokopia nie będzie uznawana/,

– dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich na kwotę 225  zł zgodnie  z  Uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.09.2010r.  w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych- opłaty należy dokonać na konto OIRP w Olsztynie :PKO BANK POLSKI S.A. o/Olsztyn, numer konta :

04 1440 1228 0000 0000 0480 3574