Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie styczeń – czerwiec 2024

20 stycznia 2024 r. – Nowelizacja polskiego prawa spadkowego

Prowadzący SSR Maciej Rzewuski

 1)    Zmiany wprowadzone nowelą KC z 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. 2023, poz. 326)

– „Fundacja rodzinna i jej wpływ na zasady dziedziczenia”,

– „Nowy zakres przedmiotowy umowy o zrzeczenie się dziedziczenie”.

2) Zmiany wprowadzone nowelą KC z 28 lipca 2023 r. (Dz.U. 2023, poz. 1615)

– „Redukcja kręgu spadkobierców ustawowych”,

– „Nowe podstawy niegodności dziedziczenia” oraz

– „Wstrzymanie biegu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku”.

 

24.02.2024 r. – Ochrona klienta rynku finansowego – wybrane zagadnienia w świetle doświadczenia Rzecznika Finansowego

Prowadzący r.pr. Jakub Borowski kierownik Zespołu Prawnego w Biurze Rzecznika Finansowego, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie. Absolwent prawa na UWM w Olsztynie, ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, odpowiedzialności cywilnej oraz ochronie klientów na rynku finansowym. Współautor wniosków składanych do Sądu Najwyższego w zakresie problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym.

Prowadzi szkolenia w ramach akcji edukacyjnej społeczeństwa dotyczącej podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej.

Prowadząca Sylwia Nowaczyk – zastępca dyrektora Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Rzeczniku Finansowym w Warszawie, dyplomy mgr prawa oraz zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, mediator cywilny i gospodarczy. W lutym 2021 r. pozytywna walidacja do kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Uczestnik wielu negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych głównie z udziałem uczestników rynku finansowego. Prowadzi szkolenia dla uczniów szkół średnich oraz seniorów w ramach akcji edukacyjnej społeczeństwa dotyczącej polubownych metod rozwiązywania sporów.

  • Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony klienta rynku kapitałowo-bankowego
  • Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony klienta rynku ubezpieczeniowego
  • Pozasądowe rozwiązywania sporów na rynku finansowym – doświadczenia , perspektywy i wyzwania na przyszłość
  • Pola współpracy profesjonalnego pełnomocnika z instytucją Rzecznika Finansowego

9 marca 2024 r. – Prowadzenie postępowań po zmianach kpc obowiązujących od 14 marca 2024 r.

Postępowanie dowodowe. Posiedzenia niejawne. Rozprawy zdalne (zarządzenie posiedzenia zdalnego przez przewodniczącego, z urzędu i na wniosek osób w nim uczestniczących; przeprowadzenie dowodu w ramach posiedzenia zdalnego; możliwości złożenia sprzeciwu wobec przesłuchania świadka w ramach posiedzenia zdalnego; żądanie przesłuchania stron i odbieranie opinii, wyjaśnień przez biegłych w ramach posiedzenia zdalnego).

Prowadzący: Monika Biała – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych “Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej” (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz “Prawo Cywilne dla Sędziów” (PAN w Warszawie). Wykładowca na szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego i egzekucji oraz konferencjach m.in. w zakresie informatyzacji sądownictwa, zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym, w procesie windykacji. Prowadzi szkolenia adwokatów i radców prawnych.

20.04.2024r.- „Standardy Ochrony Małoletnich w praktyce radcy prawnego”

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z tzw. Ustawą Kamilka, w szczególności nowe obowiązki, które pojawiły się w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Nowe obowiązki narzucone zostały na wszystkie podmioty, które w zakresie swojej działalności mają choćby minimalny kontakt z małoletnimi. Do tych podmiotów m.in. zaliczane są placówki oświatowe, podmioty trzeciego sektora, czy hotele.

Podczas szkolenia przede wszystkim odpowiemy sobie na pytania:

  1. Kto musi wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich?
  2. Z czego musi składać się polityka Standardów Ochrony Małoletnich?
  3. Jaka jest rola procedur w Standardach Ochrony Małoletnich?
  4. Jak ma wyglądać procedura rekrutacji pracowników?
  5. Jaką dokumentację poza Standardami Ochrony Małoletnich powinien posiadać podmiot i w jaki sposób owa dokumentacja powinna być przetwarzana?
  6. Do kiedy należy dostosować się do obecnych regulacji oraz jakie kary nakładane będą za brak wdrożenia regulacji?

Prowadzący: r.pr. Tomasz Rojek-Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Opolu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego prywatnego, prowadzi obsługę prawną czołowych przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Radca prawny z obszernym doświadczeniem w obsłudze podmiotów III sektora oraz prywatnych placówek edukacyjnych i opiekuńczych. Tylko w 2024 r. przeszkolił ponad 100 dyrektorów zarządzających placówkami edukacyjnymi. W zakresie działalności podmiotów III sektora, poza działalnością prawniczą, prowadzi Fundację „Uniwersum Młodych”, której celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i nauczanie małoletnich z zakresu znajomości prawa. Zarządzanie Fundacją pozwala na pełne zrozumienie problematyki wprowadzanych zmian z perspektywy Klientów zobowiązanych do zaimplementowania narzuconych przez ustawodawcę obowiązków.

18 maja 2024 r. – Oświadczenie o potrąceniu (art. 498 i dalej k.c.) i procesowy zarzut potrącenia (art. 2031 k.p.c., art.5054 § 2 k.p.c.). Postępowanie klauzulowe (klauzula przeciwko małżonkowi dłużnika, klauzula z zaznaczeniem przejścia uprawnień/obowiązków/klauzula na wspólnika spółki osobowej). Postępowanie zabezpieczające (z wyjątkiem kwestii w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym).

Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, dr Łukasz Zamojski

1 czerwca 2024 r. – Fundacja rodzinna

Prowadzący: Piotr Aleksiejuk, radca prawny, doradza właścicielom największych firm rodzinnych w Polsce w realizacji kompleksowych projektów sukcesji. Prezes Stowarzyszenia Sukcesja Firm Rodzinnych. Brał udział w pracach legislacyjnych  w procesie wdrażania prawnych rozwiązań w zakresie fundacji rodzinnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów szkoleń z przyczyn niezależnych od organizatorów.

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 Wicedziekan

Michał Korwek