W dniu 22 maja 2013 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Obrady otworzył Dziekan OIRP Michał Korwek. Delegatów zapoznano ze sprawozdaniami organów, które przedstawili odpowiednio: Dziekan OIRP Michał Korwek – sprawozdanie Rady OIRP, sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2012 r., Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Agnieszka Jakubowska – sprawozdanie z działalności OSD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Piotr Marciniak – sprawozdanie z działalności Komisji.
Dziekan OIRP Michał Korwek przedstawił preliminarz budżetowy oraz plan pracy na 2013 r.. Zgromadzenie bez głosów przeciwnych przyjęło uchwałami sprawozdania organów, a także jednogłośnie zaakceptowało przedstawiony plan pracy wraz z preliminarzem budżetowym.
Relacja fotograficzna jest dostępna w dziale GALERIE.