W dniu 4 czerwca 2014 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Obrady otworzył Dziekan OIRP Michał Korwek. Zgromadzeniu przewodniczyła Koleżanka Beata Urbańska przy pomocy Zastępcy Haliny Domańskiej i Sekretarza Zgromadzenia Ewy Chajęckiej.

Delegatów zapoznano ze sprawozdaniami organów z działalności za 2013 r., które przedstawili odpowiednio: Dziekan OIRP Michał Korwek – sprawozdanie Rady OIRP, sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2013 r., Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Lucyna Duraj-Górecka – sprawozdanie z działalności OSD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Piotr Marciniak – sprawozdanie z działalności Komisji.

Dziekan OIRP Michał Korwek przedstawił preliminarz budżetowy oraz plan pracy na 2014 r. Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Kolegi Bogusława Lewandowicza przedstawiła zgromadzonym projekty uchwał – Zgromadzenie bez głosów przeciwnych podjęło uchwały zatwierdzające sprawozdania organów, a także jednogłośnie zaakceptowało przedstawiony plan pracy Rady wraz z preliminarzem budżetowym na rok 2014.

Delegaci w tym roku przybyli bardzo licznie na Zgromadzenie. Obecnych było 59 Delegatów. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w Zgromadzeniu!

Sekretarz 
Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Relacja fotograficzna jest dostępna w dziale Galeria.