Pomoc Ukrainie Strona główna

Materiały informacyjne dot. zatrudnienia cudzoziemców/Інформаційні матеріали про працевлаштування

W dniu dzisiejszym doszło do spotkania roboczego Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej z Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy ds. Organizacyjno-Prawnych w Olsztynie dr Łukaszem Sztychem.

W ramach współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie a Państwową Inspekcją Pracy – Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie publikujemy materiały, zawierające informacje  dotyczące zatrudnienia pracowników z Ukrainy na terytorium RP.

Materiały dostępne są w języku ukraińskim, pod ukraińską wersją językową niniejszej informacji.

Na chwilę obecną materiały dotyczące m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniania pracowników młodocianych itd. są aktualne. Jednocześnie informujemy, że materiały te nie zawierają planowanych zmian w przepisach prawa dotyczących legalności zatrudnienia osób przybywających z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Jednocześnie informujemy o wznowieniu osobistych/bezpłatnych porad prawnych w siedzibie oraz oddziałach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie (w języku polskim i ukraińskim) z zakresu uprawnień pracowniczych i legalności zatrudnienia, a także  o uruchomieniu telefonicznych porad prawnych przez inspektorów pracy OIP w Olsztynie, w tym w języku ukraińskim – dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek, począwszy od przyszłego wtorku tj. od  8.03.2022 r. w godzinach 8:00-10:00 pod numerem telefonu: 663-186-051

Сьогодні відбулася робоча зустіч Декана Окружної Юрудичної Палати в Ольштині Катерини Скродзкіей-Садовськіей і депутата Окружніого Інспектора Праці до справ організаційно-юридичних в Олштині Луки Штиха.

Як частина співпраці між Окружною Юрудичною Палатою в Ольштині а Національною Інспекціою Праці- Окружнім Інспекторатом Праці в Ольштині публікуємо матеріали з інформаціями про працевлаштування робітників з України в Полщі.

Матеріали доступні в українській мові.

На даний момент матеріали про правила безпеки і гігієни праці, працевлаштування підлітків є актуалні. Одночасно інформуємо, що ці матеріали не містять запланованих змін про легальне працевлаштування осіб які приїжджають з України внаслідок бойових діл на території України.

Одночасно інформуємо про відновлення особистих/безкоштовних юридичних порад в штабі та відділах Окружніого Інспекторту праці в Ольштині (в польській і українській мові) права працівників  і легальність працевлаштування, а також про активацію юридичних порад по телефону, також в українській мові- два рази у тижні, у кожен вівторок і четвер, розпочавшись від мабутніого вівторку, від 8.03.2022р., протягом години 8:00-10:00 по телефону: 663-186-051

Pliki do pobrania