Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego przygotował jak dotychczas dwa zbiorowe wydawnictwa poświęcone Kodeksowi Spółek Handlowych (2000 i 2006). Środowisku polskich uczonych i praktyków, którym nie jest obca problematyka objęta regulacją tej ważnej ustawy, proponuje się dokonać analizy jej obowiązywania. Szczególnie istotne byłoby, aby ocenić obowiązywanie KSH w ostatnim pięcioleciu. Zaowocowało ono wzmożoną ilością nowelizacji, których ilość nie zawsze przerodziła się w jakość i zamiast dokonali przyjęte w kodeksie rozwiązania zaczęto, bez wyraźnej potrzeby, odchodzić od ważnych zasad na jakich oparto współczesne polskie prawo spółek.
Zachęcamy do udziału w planowanym przedsięwzięciu. Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr zamierza wydać wszystkie zgłoszone opracowania, których wielkość nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego tekstu. Prosimy uprzejmie o zgłoszenie autorów oraz tematów do końca lipca 2012r. oraz przesłanie tekstu do końca września 2012r. Będziemy wdzięczni za przesłanie wersji elektronicznej na podany poniżej adres. Jeżeli pojawi się taka potrzeba poprosimy o przesłanie tekstu artykułu także w wersji tradycyjnej, o czym poinformujemy.
Zgłoszenia tematu drogą e-mailową prosimy kierować na adres: j.frackowiak@prawo.uni.wroc.pl lub drogą tradycyjną na adres: Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, 50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26.