O G Ł O S Z E N I E

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Polaczuk Paweł, s. Tadeusza i Barbary, urodzony dnia 15 września 1976r. w Iławie, zam. 11-034 Tomaszkowo ul. Wagi 25, na mocy Decyzji o nadaniu stopnia naukowego Rektora do Spraw Studiów Uniwersytetu Wiedeńskiego nadano Jemu stopień naukowy doktora nauk prawnych
Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.