Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Jakub Szczupakowski, s. Stanisława i Stanisławy, urodzony dnia 17 kwietnia 1979 roku we Włocławku, zam. 10-691 Olsztyn ul. Sikiryckiego 6/3, na mocy uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 29.06.2017 roku uzyskał stopień naukowy Doktora w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.